KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA 3.KİŞİLERE BİLGİLENDİRME

İş, Çözüm Ortağınız, Tedarikçiniz Olarak;

Sizin güvenliğinizi göz önünde bulundurarak temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK) gereğince iş-çözüm ortağımız, müşterimiz olarak şahsınız tarafından kişisel verilerin tarafımızla paylaşılması halinde ŞİRKETİMİZ, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileri kanunda açıklandığı çerçevede elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek,  ve kanunda sayılan şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; yasa ve diğer mevzuat kapsamında hizmetlerimizi sunabilmek ve kesintisiz olarak sürdürebilmek; işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydedebilmek, elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, yerel ve uluslararası mevzuat, resmi kurum ve kuruluşlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama ve raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymaktır.

KVKK’nun “istisnalar”, başlıklı 28. Maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanunun 11. Maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak,

           a) Kişisel verilerinizin  işlenip işlenmediğini öğrenme,

           b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

           c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

           ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

           d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

           e) Kanunun 7.  maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

           f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

           g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

           ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğunuzu bilmenizi isteriz.

Haklarınızın düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup taleplerinizin yerine getirilmesini teminen tarafımızca yapılacak masraflar, KVKK’nın “VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU” başlıklı 13. Maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklı kalmaktadır.

Saygılarımızla,

YENİLİKÇİ ÇEVRE ÇÖZÜMLERİ
MPT E-BÜLTEN
Son güncellemelerden anında haberdar olun.
ABONE OL!
İstediğiniz zaman aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.